Centrum environmentálního výzkumu

Odpadové a oběhové hospodářství
a environmentální bezpečnost

Aktuality

Save the date: Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2024

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) vás srdečně zve na 5. ročník Konference Životní prostředí[…]

TZB-info: Metodika pro obce zaměřená na zvyšování třídění odpadů

Jak mohou obce vzdělávat své občany ve vztahu k předcházení a vyššímu třídění odpadů? Na[…]

Představujeme: Ústav chemických procesů Akademie věd ČR

Chemické vědní obory s dlouholetou tradicí, unikátní chemicko-inženýrské pracoviště s bohatou výzkumnou historií, zkušenosti s vývojem procesů[…]

O projektu

Centrum environmentálního výzkumu

Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech.

Centrum tvořené konsorciem osmi výzkumných organizací a univerzit je zaměřeno na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model.

Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně–ekonomických procesů.

Hlavní řešitel

Mgr. Miroslav Havránek

miroslav.havranek@cenia.cz
Financování

Projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

www.tacr.cz
Uživatel

Projekt vznikl pro potřeby aplikovaného výzkumu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo je tak hlavním uživatelem výsledků projektu.

www.mzp.cz

Pracovní balíčky

1A

Stavební a demoliční odpady

Více
1B

Nové druhy odpadů a technologií

Více
1C

Biologicky rozložitelné odpady

Více
1D

Ekodesign a spotřebitelské chování

Více
1E

Průmyslové odpady

Více
1F

Národní monitoring oběhového hospodářství

Více
2A

Kontaminace vodního prostředí

Více
2B

Kontaminace horninového prostředí

Více
2C

Monitoring kontaminovaných míst

Více
3A

Hodnocení rizik závažných havárií

Více
3B

Společenská přijatelnost environmentálních rizik

Více
4A

Management a diseminace

Více

Řešitelé

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

MUNI ECON SCI

Masarykova univerzita, Institut pro udržitelnost a cirkularitu

UK PřF ÚŽP

Univerzita Karlova, Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty

UK COŽP

Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

AV ČR ÚCHP

Akademie věd ČR, Ústav chemických procesů, oddělení environmentálního inženýrství

VŠCHT FTOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí

VUT FSI

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

VUT FAST AdMas

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMas

VŠB-TUO FBI

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

VÚV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Odbor technologie vod a odpadů

Výstupy

Souhrnné výzkumné zprávy

Více

Metodiky, ověřené technologie a užitné vzory

Více

Odborné články a publikace

Více

Workshopy

Více

Konference

Více

Ostatní

Více
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial