1.C Biologicky rozložitelné odpady

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Zaměření prací tohoto WP reflektuje aktuální vývoj v národní a evropské legislativě, nově stanovované požadavky a termíny na další rozvoj sběru, třídění, zpracování a materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů. Harmonogram prací a plánované výsledky byly navrženy s cílem naplnit požadavky zadavatele a prezentovat aktuální a očekávané trendy v daném oboru, možné přínosy, ale i rizika (spojená např. se složením vstupních materiálů, či kontaminací odpadních materiálů) při recyklaci. V rámci WP jsou spojeny tři skupiny odpadů – potravinové odpady, čistírenské kaly a ostatní biologicky rozložitelné odpady, pro něž budou stanoveny a popsány v souvislosti s materiálovými toky technologické postupy jejich sběru, třídění a zpracování, včetně jejich analýzy, budou sledovány jejich možné dopady na životní prostředí a navrženy optimalizace celého procesu. V části týkající se čistírenských kalů bude úzce spolupracováno s WP 1.B a 2.A. V oblasti dalšího rozvoje a stanovení priorit budou sledovány, testovány a posuzovány možnosti uplatnění přístupů a nových, tzv. „emerging techniques“, které rozvíjejí rámec současně používaných BAT. Pozornost bude věnována i výzkumu a vývoji v oblasti zpracování BRO do výstupů ve formě kompostů schopných podpořit retenci vody v půdě a doplnit organickou hmotu, při zohlednění možného transportu prioritních nebezpečných látek.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (VÚV)
Spoluřešitelé
  • Ing. Jiří Valta (CENIA)
  • Ing. Jiří Sobek, Ph. D. (ÚCHP)
  • prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph. D. (VŠB–TUO)
  • Ing. Tomáš Chorazy, Ph. D. (VUT)
  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D. (UK)
logo cenia
logo vut
logo uk
logo avcr
logo tuo
logo vuv

Výstupy publikované v rámci balíčku

1.C - Kratina J., Rozkošný M., Hudcová H., Šereš M., Holubík O. (2021): Studie přínosu extenzivní stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů pro jejich využití jako hnojiva, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), 2021, roč. 63, č. 6, str. 23-33, ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/12/6386-casopis-VTEI-6-21-Studie-prinosu.pdf

Odborné publikace

19.04.2022

1.C - Konference ICAFEE 2021

Prezentace dílčích výstupů z projektu

Konference

25.04.2022

1.C - Konference Městské vody 2021

Sborník je dostupný ke stažení: http://ardec.cz/download/Sbornik_MV_2021.pdf

Konference

15.08.2023

1.C - Vološinová D., Kořínek R., Chernysh Y. - Problematika potravinových odpadů

Vědecký článek

Odborné publikace

16.02.2023

1.C - Workshop k problematice uplatnění produktů recyklace BRO v zemědělství a údržbě zelených ploch

Workshop

Workshopy

16.02.2023

1.C - Worshop "Nové postupy a způsoby prevence vzniku potravinových odpadů"

Workshop

Workshopy

16.02.2023

1.C - Pilnáček V., Benešová L., Cajthaml T., Inemannová P. - Comparison of temperature and oxygen concentration driven aeration methods for biodrying of municipal solid waste

Odborný článek

Odborné publikace

21.02.2023

1.C - Vološinová D., Kořínek R. (2023): Způsoby sběru a nakládání s biologickým odpadem ve vybraných státech Evropské unie a aktuální výsledky z měření ztráty vlhkosti (VTEI): roč. 65, č. 6, str. 14–21. ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI: https://www.vtei.cz/2023/12/zpusoby-sberu-a-nakladani-s-biologickym-odpadem-ve-vybranych-statech-evropske-unie-a-aktualni-vysledky-z-mereni-ztraty-vlhkosti-2/

Odborné publikace

07.02.2024

1.C - Sobek J. (2023): Využití potravinových odpadů a možné technologie jejich zpracování

Příspěvek na konferenci (prezentace)

Ostatní

07.02.2024

1.C - Kořínek R., Vološinová D., Sobek J., Valta J. (2023): Metodika pro měření množství a analýzy složení potravinových odpadů

Metodika

Metodiky

22.05.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial