1.C Biologicky rozložitelné odpady

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Zaměření prací tohoto WP reflektuje aktuální vývoj v národní a evropské legislativě, nově stanovované požadavky a termíny na další rozvoj sběru, třídění, zpracování a materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů. Harmonogram prací a plánované výsledky byly navrženy s cílem naplnit požadavky zadavatele a prezentovat aktuální a očekávané trendy v daném oboru, možné přínosy, ale i rizika (spojená např. se složením vstupních materiálů, či kontaminací odpadních materiálů) při recyklaci. V rámci WP jsou spojeny tři skupiny odpadů – potravinové odpady, čistírenské kaly a ostatní biologicky rozložitelné odpady, pro něž budou stanoveny a popsány v souvislosti s materiálovými toky technologické postupy jejich sběru, třídění a zpracování, včetně jejich analýzy, budou sledovány jejich možné dopady na životní prostředí a navrženy optimalizace celého procesu. V části týkající se čistírenských kalů bude úzce spolupracováno s WP 1.B a 2.A. V oblasti dalšího rozvoje a stanovení priorit budou sledovány, testovány a posuzovány možnosti uplatnění přístupů a nových, tzv. „emerging techniques“, které rozvíjejí rámec současně používaných BAT. Pozornost bude věnována i výzkumu a vývoji v oblasti zpracování BRO do výstupů ve formě kompostů schopných podpořit retenci vody v půdě a doplnit organickou hmotu, při zohlednění možného transportu prioritních nebezpečných látek.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (VÚV)
Spoluřešitelé
  • Ing. Jiří Valta (CENIA)
  • Ing. Jiří Sobek, Ph. D. (ÚCHP)
  • prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph. D. (VŠB–TUO)
  • Ing. Tomáš Chorazy, Ph. D. (VUT)
  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D. (UK)
logo cenia
logo vut
logo uk
logo avcr
logo tuo
logo vuv