3.B Společenská přijatelnost environmentálních rizik

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Výzkum strategie omezení rizika krizových situací způsobených Nebezpečnými chemickými látkami v ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Výzkum se zaměřuje na percepci a hodnocení přijatelnosti rizik způsobených chemickými látkami, včetně resilience vůči těmto rizikům (Dílčí cíl 3.2). Budeme zkoumat, jak lidé subjektivně vnímají různá rizika, zejména zdravotní a environmentální rizika spojená s chemickými látkami, včetně analýzy preferencí pro snížení těchto rizik. Výzkum se zaměří na heterogenitu ve vnímání percepce rizik a preferencí je snižovat. Vnímání a hodnocení komplexních rizik bude vycházet z analýzy hrozeb a zranitelnosti využitím kvalitativních metod a semikvantitativní indexové metody. Dalším dílčím výsledkem bude zkoumání postojů obyvatel ke zdravotním a environmentálním rizikům plynoucím z blízkosti skládek v obci. Na základě výsledků studie budou vytvořena doporučení pro obce s návrhem komunikace, jak tato komplexní rizika a hrozby občanům sdělovat, jak zvyšovat jejich informovanost o problematice a vést je k pochopení širších souvislostí s potenciálem zlepšit obecné vnímání této problematiky u veřejnosti.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • Mgr. Milan Ščasný Ph.D. (UK)
Spoluřešitelé
  • doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (MUNI)
logo muni
logo uk
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial