1.A Stavební a demoliční odpady

Pracovní balíčky
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a    stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Východiskem pro řešení je důkladná identifikace současného stavu vzniku a způsobu nakládání se stavebními a demoličními odpady a jejich potenciálu v oblasti cirkulární ekonomiky. Jde zejména o identifikaci prevence vzniku stavebních odpadů a způsoby získávání druhotných, resp. využitelných surovin a materiálů při odstraňování staveb. Zde bude řešena problematika selektivních demolic jako nejvýznamnějšího způsobu pro získání kvalitního zdroje druhotných surovin a materiálů pro stavebnictví. Dále budou řešeny způsoby jejich následné úpravy a postupy při jejich aplikaci zejména při výrobě stavebních hmot a dílců. V souvislosti s recyklací stavebních a demoličních odpadů se stává nutností snižovat množství nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech, a to jak u výrobků vyráběných z primárních surovin, tak zejména produktů z druhotných surovin, materiálů a odpadů. K tomuto cíli vede řada cest. V rámci projektu bude řešeno snižování možnosti vyluhování kontaminantů z výrobku vytvořením pevné silikátové matrice v podobě solidifikátů, využití granulátů v podobě sbalků ve formě solidifikátu obsahujícího odpad kategorie nebezpečný si mobilizovanými znečišťujícími látkami pro kolejové lože nebo pro rekultivaci při zahlazování následků důlní činnosti. Součástí projektu budou i řešení pro využití odpadů ze spalování ve stavebnictví. Zde se jedná zejména o výrobu umělého kameniva využitelného zejména pro nízkokapacitní vozovky (např. lesní a polní cesty a objízdné trasy) nebo o obslužné komunikace či parkoviště.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (VUT)
Spoluřešitelé
  • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. (VUT)
  • doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D. (VŠB-TUO)
  • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
  • RNDr. Pavel Doubrava (CENIA)
logo cenia
logo vut
logo avcr
logo tuo

Výstupy publikované v rámci balíčku

1.A - Hela R., Křížová K. - Využití odpadů z demolic cihelných a betonových objektů jako částečné či úplné náhrady přírodních plniv do cementových betonů

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.A - Škopán M., Kašpárek J., Zeizinger L. - Možnosti zvyšování využití recyklátů ve stavebnictví

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.A - Drochytka R., Černý V., Hodul J., Mészárosová L, Figala P. - Výzkumná zpráva o možnostech snížení nebezpečných látek ve stavebních materiálech

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.A - Václavík V., Čablík V., Botula J., Dvorský T., Hela R., - METODIKA „Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů“

Metodika

Metodiky

16.02.2023

1.A - Kolektiv autorů - Identifikace stavebních objektů obsahujících ve vnější obálce stavební materiály obsahující azbest

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ostatní

16.02.2023

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial