2.C Monitoring kontaminovaných míst

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Nové metody dekontaminace horninového prostředí se zvláštním zaměřením na nové typy kontaminantů (pesticidy, a obdobné typy znečišťujících látek).

Cílem tohoto WP je rozšířit a systematizovat detekci a monitoring kontaminovaných míst (KM) v ČR a prohloubit praktické znalosti o KM. V rámci tohoto WP bude řešeno propojení stávajících institucionalizovaných registrů a databází s novými nástroji využívajícími metody dálkového průzkumu země kombinované s in–situ ověřením vybraných kontaminovaných míst. Dojde k návrhu, vytvoření a ve vymezeném rámci otestování metodiky pasportizace KM pomocí nástrojů DPZ a verifikace a párování takto získaných dat pomocí in–situ analýzami vybraných typů kontaminovaných míst. Bude vytvořen nástroj, který bude pomocí metodiky a zadaných pasportů schopen automaticky, nebo semi–automaticky vyhodnocovat snímky ukládané v rámci Archivu Satelitních Dat (ASD) CENIA. Pro in–situ analýzy byla zpracována předběžná rešerše možných typů a lokalit a výzkumný tým vyhodnotil, že v rozsahu daného objemem této projektové části není možné postihnout všechny typy KM, a i s ohledem na aktuální diskurz ve společnosti se zaměřil na místa sloužící k ukládání odpadů do vodního prostředí, tedy laguny, odkaliště a místa charakterem podobná (odkaliště, kalové rybníky apod.).

S postupujícím nástupem cirkulární ekonomiky dochází a v stále větší míře bude docházet k odklonu od některých forem nakládání s odpady, zejména pak skládkování. Skládkování nás provází od počátku lidstva a na našem území se nachází velké množství skládek v různém stupni vývoje. V současné verzi databáze SEKM (https://www.sekm.cz/portal/) je to 6299 skládek různého typu. Předmětem výzkumu v této části jsou skládky tuhého odpadu, zejména odpadu, který je biologicky aktivní a je tvořen tím co by se dnes nejlépe nazvalo komunálním odpadem. Cílem je provést pro existující, pro uzavřené skládky, nebo uzavírané skládky analýzy popisující rozklad biologického materiálu v tělese skládky a pomocí analýz kapalných médií z tělesa skládky také analyzovat polutanty se kterými se budeme setkávat po dobu následné péče o těleso skládky. Na základě analýz kapalných a tuhých vzorků odebraných z různých časově determinovaných profilů skládek se vytvoří sada dat popisující složení skládkovaných odpadů.

Ty následně poslouží jednak ke zpřesnění odhadů potenciálu historické produkce skládkového plynu, která je stále používána jako základ (baseline) pro hodnocení úspěšnosti v dekarbonizačním úsilí jednotlivých států. Také přispěje do diskuse o dlouhodobém potenciálu skládkového plynu jako OZE. Zároveň tato informace poslouží jako podklad pro možné sanační postupy, případně využití možného potenciálu (odtěžení, spálení aj. využití) historicky akumulovaných odpadů.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • RNDr. Pavel Doubrava (CENIA)
Spoluřešitelé
  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (UK)
  • doc. Ing. Martin Kubal (VŠCHT)
logo cenia
logo uk
logo vscht

Výstupy publikované v rámci balíčku

2.C - Kubal M., Suchánek Z. (2021): Rešerše kontaminovaných míst vhodných pro analýzu složení historických odpadů

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

28.08.2022

2.C - Kolektiv autorů - Rešerše kontaminovaných míst

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

21.02.2023

2.C - Kolektiv autorů - Databáze spektrálních katalogů

Specializovaná veřejná databáze

Ostatní

21.02.2023

2.C - Kubal M. (2023): Souhrnná zpráva historický vývoj složení odpadu v ČR a zahraniční

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

08.02.2024

2.C - Suchánek Z., Řeřicha J. (2023): Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst

Open Access článek: https://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2022.pdf

Odborné publikace

08.02.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial