2.A Kontaminace vodního prostředí

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Výzkum tohoto WP bude zaměřen na problematiku znečištění vodního prostředí léčivými látkami, jejich rezidui, metabolity a případně dalšími rizikovými látkami a na riziko mikrobiálního zatížení povrchových vod odpadními vodami z ČOV. Jednotlivé dílčí cíle jsou vzájemně provázány a budou řešeny ve vzájemné součinnosti. Řešení tohoto WP bude koordinováno s dalšími pracovními balíčky, zvláště pak s řešením nových technologií zpracování kalu (WP 1.B, příp. WP 1.C). Výsledky pak poskytnou komplexní pohled na řešenou problematiku.
Odpadní vody přicházející z čistíren odpadních vod jsou jedním z hlavních bodových zdrojů kontaminace vodního prostředí léčivými látkami a jejich metabolity.
Současná společnost, masivně ovlivněna reklamou na farmaceutické přípravky, používá léčiva a další prostředky osobní péče v hojné míře. Látky, které lidské tělo v různé podobě přijme, přemění, využije a následně i vylučuje, odcházejí společně se splaškovými odpadními vodami na ČOV, kde dochází k jejich částečnému odstraňování, či přeměně. Látky, které biocenóza aktivovaného kalu nedokáže eliminovat, pak následně nejen ovlivňují vodní prostředí, ale mohou kontaminovat i zdroje pitné vody. Problematika kontaminace vodního prostředí léčivými látkami, jejich metabolity a dalšími rizikovými látkami se stává tím aktuálnější, čím více se projevuje vliv dlouhodobého sucha, kde ve vodních tocích stoupá podíl vyčištěných odpadních vod na úkor průtoku povrchové vody nad výpustěmi z čistíren odpadních vod.

Cílem řešení tohoto WP bude:

 1. Analýza spotřeby léčiv v ČR, co se týče skladby léčivých látek a vznikajících meziproduktů.
 2. Analýza chování vytipovaných skupin léčiv, jejich meziproduktů a dalších rizikových látek v kanalizaci po jejich vyloučení člověkem a jejich možné odstraňování na mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod (vliv struktury látek, jejich fyzikálně–chemických vlastností apod.).
 3. Výzkum a ověření technologických procesů (technologií) provozně použitelných pro účinnou eliminaci léčivých látek.
 4. Posouzení vlivu reziduí významných léčivých látek, meziproduktů a dalších rizikových látek vypouštěných z ČOV na vodní prostředí.
 5. Identifikace nejvýznamnějších zdrojů znečištění povrchových vod léčivými látkami a jejich metabolity v závislosti na průtocích ve vodních tocích.
 6. Identifikace úseků toků, kde lze předpokládat největším možné účinky léčivých látek na vodní prostředí (výtok z velké čistírny do málo vodného toku, dlouhodobě nízký průtok v toku, a tím pádem malý ředicí poměr).
Odpovědný koordinátor balíčku
 • Ing. Miroslav Váňa (VÚV)
Spoluřešitelé
 • Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. (ÚCHP)
  prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.(UK)
  Ing. Jan Najser, Ph.D. (VŠB–TUO)
logo uk
logo avcr
logo tuo
logo vuv

Výstupy publikované v rámci balíčku

2.A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J.: Výzkumná zpráva za rok 2021

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

25.04.2022

2.A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J. - Výzkumná zpráva za rok 2022

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

21.02.2023

2.A - Váňa M., Kólová A., Sezima T., Najser J., Mikeska M., Krystyník P. - Přehled technologií k eliminaci léčiv a produktů osobní péče z odpadní vody

Ostatní výsledek

Ostatní

21.02.2023

2.A - Smetanová L., Fuksa J. - Analýza spotřeby léčiv v ČR

Ostatní výsledek

Ostatní

21.02.2023

2.A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J. - Výzkumná zpráva za rok 2023

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

08.02.2024

2.A - Sezima, T. a Kučerová, R. Možnosti čištění odpadních vod za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální působení elektrostatickým polem se zaměřením na farmaka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2023, roč. 65, č. 6, str. 4–7. ISSN 0322-8916.

Open access článek v časopise VTEI: https://www.vtei.cz/2023/12/moznosti-cisteni-odpadnich-vod-za-pomoci-experimentalniho-zarizeni-pro-fyzikalni-pusobeni-elektrostatickym-polem-se-zamerenim-na-farmaka/

Odborné publikace

08.02.2024

2.A - Váňa M., Mičaník T., Bindzar J., Kristová A., Plecitá M., Sýkora F., Břicháčková A. (2023): Výskyt vybraných látek ze skupiny PFAS v průmyslových a komunálních odpadních vodách

Stať ve sborníku příspěvků

Ostatní

08.02.2024

2.A - Váňa M., Mičaník T., Bindzar J., Kristová A., Plecitá M., Sýkora F., Břicháčková A. (2023): Výskyt vybraných látek PFAS v komunálních v průmyslových odpadních vodách

Příspěvek (abstrakt) ve sborníku konference Životní prostředí - Prostředí pro život

Ostatní

08.02.2024

2.A - Fuksa J., Smetanová Matoušová L. (2023): Přísun farmak do Vltavy a labe a transport ke hranici

Stať ve sborníku příspěvků

Ostatní

08.02.2024

2.A - Fuksa J., Smetanová Matoušová L., Jačková A. (2023): Vliv čistíren odpadních vod na řeky - co když bude sucho?

Příspěvek (abstrakt) ve sborníku konference Životní prostředí - Prostředí pro život

Ostatní

08.02.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial