2.A Kontaminace vodního prostředí

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Výzkum tohoto WP bude zaměřen na problematiku znečištění vodního prostředí léčivými látkami, jejich rezidui, metabolity a případně dalšími rizikovými látkami a na riziko mikrobiálního zatížení povrchových vod odpadními vodami z ČOV. Jednotlivé dílčí cíle jsou vzájemně provázány a budou řešeny ve vzájemné součinnosti. Řešení tohoto WP bude koordinováno s dalšími pracovními balíčky, zvláště pak s řešením nových technologií zpracování kalu (WP 1.B, příp. WP 1.C). Výsledky pak poskytnou komplexní pohled na řešenou problematiku.
Odpadní vody přicházející z čistíren odpadních vod jsou jedním z hlavních bodových zdrojů kontaminace vodního prostředí léčivými látkami a jejich metabolity.
Současná společnost, masivně ovlivněna reklamou na farmaceutické přípravky, používá léčiva a další prostředky osobní péče v hojné míře. Látky, které lidské tělo v různé podobě přijme, přemění, využije a následně i vylučuje, odcházejí společně se splaškovými odpadními vodami na ČOV, kde dochází k jejich částečnému odstraňování, či přeměně. Látky, které biocenóza aktivovaného kalu nedokáže eliminovat, pak následně nejen ovlivňují vodní prostředí, ale mohou kontaminovat i zdroje pitné vody. Problematika kontaminace vodního prostředí léčivými látkami, jejich metabolity a dalšími rizikovými látkami se stává tím aktuálnější, čím více se projevuje vliv dlouhodobého sucha, kde ve vodních tocích stoupá podíl vyčištěných odpadních vod na úkor průtoku povrchové vody nad výpustěmi z čistíren odpadních vod.

Cílem řešení tohoto WP bude:

 1. Analýza spotřeby léčiv v ČR, co se týče skladby léčivých látek a vznikajících meziproduktů.
 2. Analýza chování vytipovaných skupin léčiv, jejich meziproduktů a dalších rizikových látek v kanalizaci po jejich vyloučení člověkem a jejich možné odstraňování na mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod (vliv struktury látek, jejich fyzikálně–chemických vlastností apod.).
 3. Výzkum a ověření technologických procesů (technologií) provozně použitelných pro účinnou eliminaci léčivých látek.
 4. Posouzení vlivu reziduí významných léčivých látek, meziproduktů a dalších rizikových látek vypouštěných z ČOV na vodní prostředí.
 5. Identifikace nejvýznamnějších zdrojů znečištění povrchových vod léčivými látkami a jejich metabolity v závislosti na průtocích ve vodních tocích.
 6. Identifikace úseků toků, kde lze předpokládat největším možné účinky léčivých látek na vodní prostředí (výtok z velké čistírny do málo vodného toku, dlouhodobě nízký průtok v toku, a tím pádem malý ředicí poměr).
Odpovědný koordinátor balíčku
 • Ing. Miroslav Váňa (VÚV)
Spoluřešitelé
 • Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. (ÚCHP)
  prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.(UK)
  Ing. Jan Najser, Ph.D. (VŠB–TUO)
logo uk
logo avcr
logo tuo
logo vuv

Výstupy publikované v rámci balíčku

2A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J. (2021): Zpráva o řešení WP 2.A Kontaminace vodního prostředí za rok 2021

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

25.04.2022