Představujeme: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Představujeme: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Univerzita s bohatou historií sahající až do poloviny 19. století a také instituce nabízející vzdělání v širokém spektru studijních a vědních oborů v rámci sedmi fakult – to je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO). V pořadí již třetí partner zapojený v projektu CEVOOH, kterého stojí za to si představit.

Historicky VŠB – TUO navazuje na činnost Báňské akademie (pozdější Vysoké školy báňské) sídlící nejprve v Příbrami a v poválečných letech pak v Ostravě. V současné době VŠB – TUO nabízí zájemcům vzdělání v technických, přírodovědných  i ekonomických oborech. Je důležitou součástí rozvoje, implementace nových technologií, inovačních strategií a aktivit nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Základní i aplikovaný výzkum je soustředěn zejména do dvou výzkumných center se zaměřením především na oblast IT, energetiky, nových materiálů a environmentálního inženýrství. Kromě samotného výzkumu se VŠB – TUO zaměřuje i na publikační činnost, vydává několik vědeckých časopisů a podporuje vznik výsledků se zahraniční patentovou ochranou.

Univerzita společně s dalšími českými i evropskými vysokými školami přistoupila k tzv. čtyřiceti principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a řídí se speciálním kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, tzv. Strategií „HRS4R“ – „Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy“. I díky tomu jí náleží  ocenění HR Excellence in Research Award, které od Evropské komise získala 30. 6. 2021. Toto ocenění není jen zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, ale také známkou podpory profesního rozvoje a snahy o neustálé zlepšování v této oblasti. Ocenění přináší nejen prestiž a uznání, ale i podporu rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků, lepší pozici při oslovování dalších vědeckých pracovníků a propojenost s celoevropskou sítí výzkumných organizací.

Řešitelská pracoviště zapojená do aktivit Centra CEVOOH jsou soustředěna na Fakultě bezpečnostního inženýrství (FBI). Přesto, že se jedná o nejmladší fakultu univerzity, která vznikla v roce 2002, nabízí kompletní znalosti v oblasti dnes tolik diskutované a důležité bezpečnosti. Výzkumníci se zde tematicky zabývají nejen aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisejí s životním prostředím, ale také haváriemi průmyslových podniků, přírodními katastrofami, požáry, výbuchy, pracovními úrazy i úmyslnými trestnými činy. Současným trendem je také zapojení do oblasti nanobezpečnosti a resilience. Fakulta úzce spolupracuje s hasiči, policií, celní správou, zpravodajskými službami, samosprávou i průmyslovými podniky tak, aby docházelo k efektivnímu sdílení a uplatnění zjištěných informací a řešení daných situací. Předností fakulty jsou moderně vybavené laboratoře pod správou účelového pracoviště: Provoz laboratoří a výpočetní techniky (PLVT). Jedná se například o laboratoř samovznícení a termického rozkladu, laboratoře pracovního prostředí a ergonomie, laboratoř výbuchové prevence, laboratoř konstrukčních materiálů, požárně technickou zkušební místnost a další. Součástí fakulty je i nově vybudované Centrum simulačních technologií (CESIT), které je určeno ke zvyšování úrovně odborných znalostí i praktických dovedností v oblasti bezpečnosti. Jedná se o unikátní a jedinečné metodologicko–odborné pracoviště v rámci ČR.

Významnou oblastí řešenou v rámci Centra CEVOOH je výzkum související s environmentální bezpečností, průmyslovými haváriemi, analýzou, prevencí rizik bezpečnosti práce a technologických rizik a ochrany kritické infrastruktury. Všechny tyto aktivity jsou soustředěny pod pracovním balíčkem (WP) 3.A Hodnocení rizik závažných havárií, v rámci něhož spolupracují odborníci z VŠB – TUO i s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA). Hlavním výstupem tohoto WP je celková koncepce prevence závažných havárií pro ČR, a to včetně zahrnutí zkušeností, informací a politiky v dané oblasti ze zahraničí. V rámci dalších činností se tento WP zaměřuje na metodická doporučení v oblasti prevence závažných havárií. Veškerá výzkumná činnost je konzultována se zástupci MŽP. V řešitelském týmu jsou zapojeni i zkušení externí odborníci z průmyslových podniků a orgánů státní správy.

 

Otázky pro prof. Aleše Bernatíka, vedoucího koordinátora WP 3.A:

1) Prosím, uveďte výstup, jehož splnění Vy a Váš tým považujete za největší výzvu, a to ať už z hlediska náročnosti či očekávaných pravděpodobných potíží.

Jednoznačně nejvýznamnějším výstupem projektu bude návrh koncepce prevence závažných havárií pro ČR. Tento dokument zatím nebyl nikdy zpracován, bude to pro náš tým velká výzva. Ve strategii budou zahrnuty zkušenosti z oblasti prevence závažných havárií ve vybraných zemích světa.

2) Nastaly v průběhu Vaší dosavadní práce nějaké obtíže a komplikace, s kterými jste se museli vypořádat?

Prozatím jsou bez komplikací zpracovány čtyři úkoly ze všech jedenácti dílčích úkolů projektu, složitější úkoly nás ovšem ještě čekají. Jedním z nejbližších úkolů je zpracování metodiky hodnocení rizik pro takzvané nezařazené podniky, které nespadají pod účinnost zákona o prevenci závažných havárií, přesto mohou významnou havárií způsobit.

3) Kolik výzkumníků z VŠB – TUO je zapojeno do práce na projektu CEVOOH?

Do týmu je zapojeno bezmála 30 odborníků s různým výzkumným zaměřením. Kromě zaměstnanců a studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství jsou zapojeni i externí odborníci z průmyslových podniků a odborných institucí, vše je konzultováno se zástupci Ministerstva životního prostředí. Celý tým se pravidelně schází na pracovních workshopech.

Laboratoř protivýbuchové prevence

Výbuchový autokláv

Laboratoř zkoušení požárně bezpečnostních kapalin

Centrum simulačních technologií

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial