1.E Průmyslové odpady

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Cílem WP je vyvinutí interaktivního nástroje pro podporu průmyslové symbiózy klíčových průmyslových odvětví ČR s pracovním názvem PruSym. Ten bude sloužit jak průmyslu pro informaci o potenciálních příležitostech, tak MŽP jako způsob sledování situace v ČR. Bude se jednat o vytvoření informačního prostředí využívající nástrojů GIS pro monitoring produkce odpadů, druhotných surovin a vedlejších produktů z klíčových průmyslových odvětví ČR, který umožní snížení produkce odpadů efektivním využitím těchto materiálových toků a sníží jejich environmentální dopady s ohledem na celý jejich životní cyklus, a to i s ohledem na přijatelné náklady i na kvalitu výrobků. Takto navržený systém by v budoucnu měl za cíl zefektivnit management nakládání s odpady, vedlejšími produkty, druhotnými surovinami a tím podpořit rozvoj oběhového hospodářství v rámci jednotlivých průmyslových činností. Dalším cílem PruSym bude rozvoj používání ekoznačení v B2B komunikaci mezi podniky implementací údajů z Environmentálních prohlášení o produktu (ČSN ISO 14025) či obdobných environmentálních typech reportů.

Pro rozvoj šetrnějších technologií nad rámec v současnosti definovaných BAT je nutné tyto techniky vzájemně srovnávat. Vylepšení určitého postupu nebo technologie sice může vést k určitému zlepšení v jedné oblasti (např. méně toxických odpadů, nižší energetická náročnost samotné výroby, zvýšení produkce), může ovšem generovat jiné typy zátěže (např. zvýšení produkce odpadů, přenos znečištění do dalších složek životního prostředí, větší spotřeba subdodávek vyrobených jinou organizací s vyšší energetickou náročností apod.). Jednotný systém srovnávání environmentálních přínosů technik a technologií provozovaných v souladu s BAT a jejich ekonomických ukazatelů dosud neexistuje. Druhým výstupem tohoto WP bude na základě LCA sestavená databáze technologií pro efektivní recyklaci, opětovné použití a minimalizaci produkce odpadů, pro které jsou k dispozici Prováděcí rozhodnutí Evropské komise (Závěry o BAT), jež umožní tvorbu benchmarků pro následné srovnávání technologií a určování, zda dané vylepšení přináší skutečný environmentální benefit. Databáze bude označována akronymem ParaBAT.

Paralelně s vytvořením systému, sledujícího oběhové hospodářství především z pohledu environmentálního hodnocení LCA, bude v rámci WP vyvíjen postup ekonomického hodnocení LCC, což umožní maximální využití získaných dat o materiálových tocích k provádění analýz přesahujících obvyklý – zčásti již legislativně ukotvený – rámec LCA. Tím se především naplní vize programu ve smyslu „efektivního využití materiálových toků“ a „s ohledem na přijatelné náklady… výrobků“, protože tyto veličiny pak bude možné kvantifikovat a porovnávat s dalšími aspekty využívání konkrétních technologií. Umožní to ale také opačný přístup, vycházející z modelování ekonomického životního cyklu výrobků, do kterého budou sledované environmentální aspekty začleněny jak nákladový Typ V (externality), což má řadu využití, která zde budou testována. Jednak je tak možné modelovat přesun externalit mezi různými subjekty v rámci dodavatelského řetězce a zjišťovat jejich citlivost na změny při oceňování. To pomůže při odhadování dopadů různých variant veřejných politik (které jsou často neúčinné vlivem tzv. agenturního problému), ale i při optimalizaci využívání a lokace konkrétních technologií. Je také možné modelovat dopady regulačních opatření, zohledňujících externality, na konkurenční pozici různých technických nebo technologických řešení ve vztahu k vhodně zvolené funkční jednotce.

Jako další bod této WP bude provedena analýza vybraných reálných technologií v ČR, provedeno porovnání jejich souladu s aktuálními požadavky BAT (pokud již nebylo dříve provedeno v rámci přezkumu IP vyvolaného vydanými Závěry o BAT) a proveden technologický a ekonomický foresight včetně experimentálního ověření u vybraných technologií, které jsou v souladu s odborným zaměřením členů WP (energetika, nakládání s odpady, kovo–zpracovatelský průmysl, chemický průmysl). Tato analýza pomůže v rámci implementace principů cirkulární ekonomiky v ČR využití zejména nových/moderních technologií s vysokou účinností na místo importu často zastaralých a pomalu opouštěných technologií. Tato analýza je klíčová i z důvodu dynamického rozvoje technologií spojených s využitím odpadů v poslední době, přičemž revize BAT technologií je prováděna s periodicitou delší. Zde je ještě možnost se dopustit také přesahu směrem k posuzování nových technologií do BAT. K tomu existuje proces posouzení v národní Technické pracovní skupině k BAT pro oblast zpracování odpadů a následně jejich předání do mezinárodní TPS a zapracování do Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF). Uvedené know–how bude využíváno u výše uvedených nástrojů a hodnocení BAT technologií.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (VŠCHT)
Spoluřešitelé
  • Ing. Jiří Valta (CENIA)
  • Ing. Jana Bašistová, Ph.D. (CENIA)
  • Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (VUT)
  • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
logo cenia
logo vut
logo avcr
logo vscht

Výstupy publikované v rámci balíčku

1.E - Kočí V., Paulu A. (2021): Analýza uplatňování principů průmyslové symbiózy v ČR a v zahraničí

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

23.08.2021

1.E - Vitvarová M., Harasymchuk I., Trecáková T., Purkarová E., Kočí V. - Databáze ParaBAT

Ostatní výsledek

Ostatní

21.02.2023

1.E - Poul D., Pluskal J., Pavlas M. - Model dopravy odpadů - tvorba cenového modelu

Ostatní výsledek

Ostatní

21.02.2023